آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

دوره آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم پس از دوره روخوانی، به منظور تثبیت این دوره برای شما درنظر گرفته شده است. این دوره به قرآن آموزان کمک خواهد کرد که معنای قرآن کریم را به آسانی و بدون مراجعه به ترجمه زبان دیگری دریابند. مهمترین مزیت این دوره بهره بردن از آیات قرآن کریم (به زبان عربی) می باشد که نیاز به ترجمه را برطرف می کند.

ورود به دوره آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم