سوره شمس

آیات مرتبط با آفرینش گل و گیاه خلقت خورشید و ..

دانلود   (مگابایت)۱۱.۹

 

دریا

آیات مختلف قرآن وشگفتی آن در مورد دریا

دانلود   (۵:۵۹ مگابایت)

 

فرعو ن

آیات مربوط به اعجاز قرآن درمورد فرعون وتطبیق آیات قران درمورد فرعون

دانلود   (۵:۳۱ مگابایت)

 

صفات همنشینان پیامبر

آیاتی مربوط به صفات همنشینان پیامبر

دانلود   (۱۰:۸ مگابایت)

 

کودک

اعجاز: آیات قران بربدن کودک حک شده است

دانلود   (۱۰:۸ مگابایت)

 

سوره بقره

قرائت زیبای سوره بقره همراه باترجمه

دانلود   (۱۰:۶ مگابایت)

 

سوره نسا

تفسیرآیه 27 سوره نسا توسط آقای قرائتی می باشد

دانلود (۱۰:۶ مگابایت)

 

انگشت

اعجاز قران مبنی برافرینش اثرانگشتان انسان

 دانلود   (۶:۳۳ مگابایت)

 

کوه ها

اعجازو شگفتی قرآن درمورد کوه ها و وظایف آنها

 دانلود   (۴:۵۲ مگابایت)

 

کلمات

اعجاز وشگفتی قرآن دررابطه با تکرارکلمات در قرآن

دانلود   (۱۲:۲ مگابایت)

 

نور

درمورد نظریه های علمی دانشمندان وشگفتی قرآن در مورد نور وسرعت نور طبق آیات مختلف می باشد

دانلود  (۷:۶۷ مگابایت)

 

بازتاب نور

آیات قرانی که مرتبط با مفهوم بازتاب نور می باشد

دانلود   (۴۵۶ کیلوبایت)

 

مودت و رحمت در سایه ازدواج

آیه 21 سوره روم

دانلود   ۴:۵ مگابایت)